محاسبه انگلیسی به فارسی محاسبه فارسی به انگلیسی
0 تومان

نرخ هر کلمه105 تومان

نرخ هر صفحه 26250 تومان

ضریب فوریت1

ضریب حساسیت1

ترجمه روان توسط دانشجو نخبه

نرخ هر کلمه120 تومان

نرخ هر صفحه 30000 تومان

ضریب فوریت1

ضریب حساسیت1

ترجمه روان توسط متخصص

نرخ هر کلمه135 تومان

نرخ هر صفحه 33750 تومان

ضریب فوریت1

ضریب حساسیت1

ترجمه روان توسط متخصص به همراه بازخوانی